Quyết định thành lập CLB – Danh sách BCN

TRUNG ƯƠNG HỘICHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

—————————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

Số: 214/QĐ-TƯHCTĐ                                                 Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Câu lạc bộ máu hiếm Rh (-)

CHỦ TỊCH HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

– Căn cứ Quy chế Tổ chức và làm việc của cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

– Căn cứ hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 1313/QĐ-TƯHCTĐ, ngày 9/10/2007 của Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về tổ chức và hoạt động công tác vận động hiến máu nhân đạo;

– Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam;

– Theo đề nghị của Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Ban Tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo Trung ương Hội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Câu lạc bộ máu hiếm Rh(-), số thành viên ra mắt Câu lạc bộ là 76, có danh sách kèm theo.

Điều 2. Câu lạc bộ máu hiếm Rh(-) trực thuộc và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Tuyên truyền vận động hiến máu nhân đạo Trung ương Hội; có chức năng nhiệm vụ tuyên truyền, vận động những người có cùng nhóm máu hiếm Rh(-) tham gia hiến máu theo quy định, điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ ban hành kèm theo quyết định này.

Điều 3. Các ông: Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ, Lãnh đạo Ban Tuyền truyền vận động hiến máu nhân đạo, Chánh Văn phòng Trung ương Hội và các thành viên của Câu lạc bộ có tên trong dánh sách căn cứ Quyết định thi hành./

 

Nơi nhận:- Như Điều 3;

– Lưu VT, TCCB.

CHỦ TỊCH 

Trần Ngọc Tăng (đã ký)

 

 

Kể từ ngày 31 tháng 07 năm 2011, Câu lạc bộ máu hiếm Rh(-) được thống nhất đổi tên là CÂU LẠC BỘ NGƯỜI NHÓM MÁU HIẾM VIỆT NAM. Hội nghị tổng kết hoạt động CLB 2012-2013 vào ngày 15 tháng 12 năm 2013 tại 95 Trần Quốc Toản đã thống nhất CLB Người Nhóm Máu Hiếm Việt Nam sẽ được TW Hội Chữ Thập đỏ chuyển quyền điều hành về Viện Huyết Học và Truyền Máu TW kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014.

Danh sách Ban Chủ nhiệm là những người có tên dưới đây:

ThS BS Ngô Mạnh Quân – Chủ nhiệm * Điện thoại: 0906206777 * https://www.facebook.com/nhommauhiem

Thành phần Ban Chủ nhiệm CLB sẽ được cập nhật sớm nhất.