Điều lệ CLB

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ NGƯỜI NHÓM MÁU HIẾM VIỆT NAM

Tên chính thức: Câu lạc bộ người nhóm máu hiếm Việt Nam
Tên quốc tế: Vietnam Rare Blood Club (VNRBC)
Tên viết tắt: CLB nhóm máu hiếm
Ngày truyền thống: Ngày 8 tháng 5
Website: http:// www.nhommauhiem.org
Cơ quan bảo trợ: Trung tâm Máu – Hội CTĐ Việt Nam

Điều 1: Mục đích tổ chức và hoạt động của CLB

CLB những người có nhóm máu Rh âm được đoàn kết và tập hợp rỗng rãi trên lãnh thổ Việt Nam không kể quốc tịch với mục đích tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là việc cho và hiến máu cho nhau để giành lấy sự sống. CLB hướng tới là một tổ chức đoàn kết với tôn chỉ: Khi cộng đồng cần thì chúng ta có và khi ta cần thì cộng đồng đó luôn ở bên ta.

Điều 2: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CLB

CLB nhóm máu hiếm được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, phối hợp và thống nhất trong hành động. CLB hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

CLB có trụ sở đặt tại Trung tâm Máu – Hội CTĐ Việt Nam, đồng thời hoạt động dưới sự bảo trợ về mặt pháp lý của TW Hội CTĐ Việt Nam.

Điều 3: Nhiệm vụ của CLB

Xây dựng một cộng đồng người có nhóm Rh âm đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống cũng như trong bất cứ trường hợp hiểm nghèo nào cần đến sự giúp đỡ của các thành viên khác.

Đoàn kết và phát triển quan hệ của cộng đồng người có nhóm máu Rh âm với các tổ chức xã hội khác trong và ngoài nước vì một xã hội dân chủ và tiến bộ.

Điều 4: Thành viên

Thành viên CLB là những công dân Việt Nam hoặc công dân các quốc gia khác trên thế giới đang sống và làm việc tại Việt Nam, những người tán thành Điều lệ CLB và tự nguyện gia nhập CLB thì sẽ được kết nạp thành thành viên CLB.

Điều 5: Thành viên có các nhiệm vụ

Thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ CLB và các chương trình hành động của CLB. Sinh hoạt và đóng lệ phí cho CLB. Tuyên truyền nâng cao uy tín và mở rộng ảnh hưởng của CLB ra ngoài xã hội.

Chấp hành Hiếp pháp và Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Sẵn sang tham gia hiến máu cho các thành viên khác trong trường hợp các thành viên này cần máu để duy trì cuộc sống.

Tích cực liên lạc, giúp đỡ các thành viên khác trong mọi hoạt động xã hội.

Điều 6: Thành viên có các quyền

Được yêu cầu CLB liên lạc và kêu gọi các thành viên khác hiến máu dự bị cho mình trong các trường hợp mất máu do tai nạn, phẫu thuật, ….

Được Trung tâm Máu – Hội CTĐ Việt Nam hoặc các tổ chức y tế khác? giúp đỡ trong việc xét nghiệm cũng như tư vấn miễn phí với các bệnh liên quan tới nhóm máu có Rh âm.

Được tham gia bàn bạc, giám sát và hoạt động cũng như hưởng các phúc lợi tập thể của CLB hoặc do CLB quản lý.

Được quyền ứng cử và đề cử và Ban chủ nhiệm CLB.

Điều 7: Tổ chức của CLB bao gồm

– Cấp CLB: Ban chủ nhiệm
– Cấp chi hội: Ban phụ trách

Nhiệm vụ các cấp

Ban chủ nhiệm CLB: Gồm 5 thành viên (Chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm) Ngoài việc thi hành các nhiệm vụ chung của CLB, Ban chủ nhiệm phải đoàn kết và xây dựng CLB thành một cồng đồng lớn có khả năng tương trợ và giúp đỡ nhau trong mọi tình huống. Xây dựng chương trình hoạt động cũng như phát động các phong trào của CLB. Kêu gọi hợp tác và phát triển quan hệ với các tổ chức xã hội khác trong và ngoài nước.

Ban phụ trách các chi hội: Mỗi ban gồm 3 thành viên là những người chịu trách nhiệm duy trì các hoạt động của CLB tại các tỉnh thành trên cả nước.

Điều 8: Đại hội

Nhiệm kỳ của Ban chủ nhiệm CLB là 2 năm và Ban phụ trách các chi hội là 1 năm.

Đại hội CLB trên toàn quốc tổ chức 2 năm 1 lần. Đại hội các chi hội của CLB tại các địa phương tổ chức 1 năm 1 lần. Số lượng đại biểu của Đại hội cấp nào sẽ do Ban phụ trách hoặc Ban chủ nhiệm cấp đó quyết định.

Nhiệm vụ của Đại hội các cấp là: Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết các hoạt động của chi hội và CLB trong nhiệm kỳ. Quyết định mục tiêu và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tiếp theo. Bầu ra Ban phụ trách hoặc Ban chủ nhiệm mới.

Điều 9: Khen thưởng và kỷ luật

Thành viên Ban chủ nhiệm, Ban phụ trách và các thành viên khác có thành tích xuất sắc trong các hoạt động của CLB đều được CLB xem xét đề nghị Viện hoặc các cấp chính quyền khen thưởng.

Thành viên Ban chủ nhiệm, Ban phụ trách và các thành viên khác vi phạm Điều lệ CLB, làm ảnh hưởng xấu tới uy tín CLB sẽ bị kỉ luật với các hình thức cảnh cáo hoặc khai trừ ra khỏi CLB.

Những quy định cụ thể về khen thưởng và kỷ luật sẽ do Ban chủ nhiệm CLB quyết định

Điều 10: Tài chính của CLB gồm các nguồn thu sau đây

– Lệ phí do thành viên CLB đóng góp
– Kinh phí nhà nước hỗ trợ
– Do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ
– Do các cơ sở kinh tế hợp pháp của CLB trích nộp

Điều 11: Các khoản chi của CLB bao gồm sau đây
– Chi các hoạt động của CLB
– Chi hỗ trợ các thành viên trong những hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn
– Khen thưởng
– Xây dựng hoặc sửa chữa các cơ sở vật chật hoặc các công trình phúc lợi tập thể của CLB

Hoạt động tài chính của CLB do Ban chủ nhiệm, Ban phụ trách các cấp thực hiện theo nguyên tắc quản lý tài chính của Nhà nước. Hàng năm phải báo cáo tài chính công khai tại Hội nghị Ban chủ nhiệm, Ban phụ trách các chi hội.

Điều 12: Chấp hành điều lệ CLB

Mọi thành viên trong CLB phải nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệ CLB.
Việc sửa đổi, bổ sung và thông qua Điều lệ CLB phải do Đại hội CLB quyết định.
Ban chủ nhiệm phải có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Điều lệ CLB.